Střechy Bergl s.r.o. Střechy Bergl s.r.o.
Střechy Bergl s.r.o.

Střechy

Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Také odvádí vodu a brání v jejím nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (krov)střešní krytiny včetně doplňků. Tvar a celkové provedení většinou závisí na klimatických podmínkách a místních zvyklostech. V tropických a subtropických oblastech se například daleko častěji uplatňují střechy ploché oproti mírných a chladných podnebných pásech se setkáme se střechou šikmou. Střechu jako takovou lze dělit podle sklonu, tvaru nebo počtu plášťů či funkce.

Střechy podle tvaru

Pultová střecha

Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem, tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby u hranic pozemků, na přístavby eventuelně na částech činžovních domů přilehájících podélně k sousedním domům, dále známe s bungalovů.

Sedlová střecha

Je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantou bývá střecha křížová a polokřížová, které vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene.

Valbová střecha

Ta se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. V tomto případě platí pro okapy stejná výška. V případě polovalbové střechy shledáme okapy na valbě výš než na sedlové střešní rovině.

Mansardová střecha

Je variantou střechy sedlové, každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou se nazývá mansarda (obytné podkroví ), v současné době je rozšířena tzv. falešná mansardová střecha, kde se jedná o střechu sedlovou, kterou doplňuje mansardový obklad na svislé stěně horního podlaží.

Stanová střecha

Též někdy nazýváme jehlanová má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyř a víceboký jehlan. Používá se na samostatně stojících domech cca čtvercového půdorysu.

Pilová střecha

Vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových, využívá se nejčastěji na řadových zástavbách, ale i na továrnách a výrobních halách. Svislé části této střechy sloužily třeba jako světlíky.

Velmi okrajově se můžeme setkat s některým netypickým tvarem střech, jako jsou např. střechy jehlové, kuželové, cibulové, dlátkové, lamelové, motýlkové, přilbové, routové, skořepinové, zavěšené či zvonové.

Tvary střech | Výroba střech Plzeňský kraj

Střechy podle sklonu

Ploché - sklon střešních rovin 0-5°

Šikmé - sklon do 45°

Strmé - sklon nad 45°

Střechy podle sklonu

Střechy podle sklonu

Střechy podle sklonu

Střechy podle sklonu

Střechy podle počtu plášťů

Jednoplášťové - většina typů střech v okolí.

 

Víceplášťové - větší či účelové stavby, pláště plní funkce takié tepelné a hydroizolační, prostor mezi plášti je odvětráván a přístupný pro kontrolu, využit jako odkladový prostor.

Střechy podle počtu plášťů

Střechy podle počtu plášťů

Střechy podle počtu plášťů

Střechy podle počtu plášťů