Střechy Bergl s.r.o. Střechy Bergl s.r.o.
Střechy Bergl s.r.o.

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů

Informace o správci osobních údajů

Společnost STŘECHY - BERGL s.r.o., IČO: 29121582, se sídlem Hradišťská 206, 336 01 Blovice, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26620 (dále jen „správce“) přijala následující zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Společnost STŘECHY - BERGL s.r.o., figuruje při zpracování osobních údajů v roli správce. Jako správce definuje účel a prostředky pro zpracování osobních údajů.

Subjekty, jejichž údaje společnost zpracovává

Obě skupiny subjektů jsou dále též označovány souhrnně jako „poskytovatelé“.

Kategorie zpracovávaných údajů

Účely zpracování osobních údajů

Subjekty s přístupem k osobním údajům

Osobní údaje zpracovává správce, jeho obchodní zástupci a pracovníci. Veškeré osoby, které pro správce pracují, nebo s ním spolupracují, a mají přístup k osobním údajům, jsou zavázány k mlčenlivosti. Tento jejich závazek trvá i po ukončení spolupráce se správcem.

 

Správce pověřuje zpracováním osobních údajů také další subjekty, tzv. zpracovatele. Za zpracovatele je považován každý subjekt, který pro správce zpracovává osobní údaje způsobem a za účelem, který správce definuje. Zpracovatel nesmí tyto účely nijak rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje souhlas poskytovatele, pak správce údaje předává zpracovatelům až po udělení souhlasu. Správce předává zpracovatelům pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k zajištění jejich služeb. Mezi správcem využívané zpracovatele patří:

Odvolání souhlasu, ukončení zasílání obchodních sdělení

Doba trvání zpracování osobních údajů

Práva poskytovatele osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje zabezpečeným způsobem. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce hledí při zpracování osobních údajů na technické i organizační zabezpečení.

 

Všechny osobní údaje v elektronické formě správce ukládá do databází a systémů, ke kterým mají přístup pouze osoby, jež s osobními údaji bezprostředně nakládat potřebují v nezbytně nutném rozsahu pro účely uvedené v těchto zásadách.

Kontaktní údaje

Ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se poskytovatelé mohou obracet na správce emailem na adresu info-ZAVINOVADLO:strechy-bergl.cz, nebo poštou na adresu Hradišťská 206, 336 01 Blovice nebo na telefonicky na číslo +420 603 256 903.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti 25. 5. 2018.